Điều Hòa Trung Tâm

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

A) HỆ THỐNG KIỂU CỤC BỘ

- Máy điều hòa không khí loại một khối ( Window Type )

Điều Hòa Trung Tâm

- máy điều hòa không khí dạng rời 2 cục

Điều Hòa Trung Tâm